Sealift Systems er en del av SARex og Sarinor

SARex og Sarinor

Maritimt Forum Nord har ledet arbeidet med to store utredninger om beredskap, søk og redning i arktiske strøk – SARiNOR.

Rapportene dokumenterer at den norske SAR- beredskapen ikke er dimensjonert for å håndtere den stadig økende risikoen for ulykker som følge av den voksende aktiviteten i Arktis. Med utgangspunkt i disse funnene har SARiNOR fremmet en rekke faglige anbefalinger til oppfølging både fra myndighetenes og næringens side.

Som ledd i en slik oppfølging har næringsaktørene under ledelse av Maritimt Forum Nord iverksatt et stort utviklingsprosjekt – SARex Svalbard.

Formålet er å utvikle ny kunnskap og kompetanse gjennom fullskala øvelser, testing av prosedyrer, utstyr og teknologi SARex Svalbard er et prosjekt som løper over 2 år, og som hvert år skal gjennomføre minst et øvelsestokt ved Svalbard. Gjennom bruk av fullskala tester og øvelser skal prosjektet utvikle ny kunnskap. Representanter fra akademia, myndigheter, materiell og utstyrsleverandører, tjenesteleverandører, industri og offentlige instanser skal delta aktivt i prosjektet.

SarEx Svalbard Mai 2019 16

SARex Svalbard ønsker å ta tak i praktiske og operasjonelle utfordringer og problemstillinger knyttet til overlevelse, søk og redning, og beredskap mot akutt forurensning, og jobbe målrettet for å kartlegge og finne løsninger på disse.

Prosjektets styringsgruppe bestående av utvalgte offentlige organer og næringsorganisasjoner, vil bestemme hvilke spesifikke problemstillinger / tematikker som skal prioriteres. I tillegg til styringsgruppens medlemmer skal SARex Svalbard samle et sterkt akademisk konsortium bestående av nasjonale og internasjonale deltakere, som skal involveres og engasjeres sammen med leverandørindustrien, for å jobbe med å få frem løsninger på de utvalgte problemstillingene.

Prosjektet skal generere erfaringsbaserte og empiriske data som kan brukes av deltakerne til videreutvikling av materiell, utstyr, metoder, prosedyrer, prosesser, retningslinjer og regelverk. Prosjektet skal også̊ bidra til å identifisere relevante miljøer til å utvikle nye og innovative løsninger på de problemstillingene prosjektet har avdekket.

Vi er stolte av å være del av et så viktig arbeid for å forbedre beredskapen i Arktis.

Kilder: Maritimt Forum Nord

Our Products